Obchodné podmienky

Platba a doručenie

Platba predom prevodom na účet:
Po zadaní objednávky obdržíte emailom informácie o spôsobe platby. Na príjem platby využívame účet v Tatra banke. Pokiaľ nie ste klientami tejto banky platba nabehne až do 2 dní po jej odoslaní, inak okamžite. Platbu je potrebné zrealizovať po odoslaní objednávky, v prípade že platba nenaskočí ani na 4. pracovný deň po jej potvrdení bude stornovaná. K dobe expedície je potrebné prirátať i dobu potrebnú na prijatie odoslanej platby. Až následne je tovar objednávaný u distribútora. Tovar ktorý máme na sklade je pre Vás rezervovaný 4 dní odo dňa objednávky. 4. pracovný deň – keď je objednávka stornovaná, sa tovar vracia do predaja pre iných zákazníkov.

Pri platbe prostredníctvom PayPal služby, je prevod zrealizovaný takmer okamžite.


Doručenie Slovenskou poštou:
Poštové zásielky odosielame balíkom, prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielku Vám poštár doručí do 2 pracovných dní, po odoslaní, obvykle dopoludnia. Pri každej objednávke sa v deň jej odoslania aktualizuje podacie číslo, o čom sa odošle notifikácia na Váš e-mail.
Ak by poštár nedoniesol zásielku a ani oznámenie a od nás už potvrdenie odoslania máte, prosím navštívte po 2 dňoch Vašu poštu – zásielka tam bude uložená na balíkovom oddelení. Číslo zásielky nájdete vo Vašom konte už v deň odoslania, na stránke pošty je možné zásielky trackovať/sledovať.


Stornovanie objednávok – zákazníkom

Uskutočnenú objednávku titulov je možné kedykoľvek zo zákona stornovať. Prosím odošlite email na naš kontaktý e-mail, alebo tak môžte urobiť priamo aj vo svojom konte po prihlásení, pokiaľ táto objednávka už nebola vyexpedovaná. V prípade že bola objednávka zaplatená (platba prevodom), bude Vám obdržaná suma v plnej výške vrátená späť na účet. Ak objednávka už bola odoslaná, stornovať ju nevieme, využite zákonnú možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prebratia tovaru, alebo odsúhlaste si odmietnutie zásielky s našimi pracovníkmi. Uveďte prosím aj číslo účtu kam požadovanú sumu vrátime. Vrátenie peňazí pokiaľ číslo účtu máme prebehne obvykle bez zdržania, do 2-3 dní. Zo zákona máme na vrátenie platby 14 dní.

Stornovanie objednávok – predávajúcim

Vyhradzujeme si právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak ho nemôžeme kontaktovať na zadaných kontaktných údajoch, alebo ak sa tovar už nedodáva (dodávateľ nám oznámi storno/nedostupnosť). V týchto prípadoch Vás budeme emailom informovať, prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe. Emailom Vám radi ponúkneme aj náhradný tovar, ak je takýto na trhu k dispozícii. Ak bola objednávka už zaplatená (platba prevodom) bude Vám obdržaná suma v plnej výške vrátená obvykle bez zdržania, do 2-3 dní.


Spôsob balenia – hudobné tituly

Chceme Vás upozorniť aj na spôsob balenia odosielaného tovaru. Táto sekcia sa týka špeciálne hudobných nosičov. Tieto nemusia byť od výroby zabalené v celofánovej fólii, berte prosím na to ohľad pri reklamáciach, toto nevieme zabezpečiť, zhruba 60% vyrobených CD nosičov je bez nej, v prípade DVD, Bluray, je to zhruba iba 20% podiel. Dodanie CD a DVD, Bluray, bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii, a nejde ani o chybu. Závisí iba od vydavateľa či zada do výroby balenie nosiča alebo nie. Aj veľké vydavateľstvá ako napr. Universal Music nám dodávajú časť tovaru z výroby bez celofánu.


Vrátenie tovaru po zaplatení – Odstúpenie od zmluvy

Máte právo podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Z.z. pri zmluve uzavretej na diaľku odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V deň odoslania zásielky dostanete od nás email s priloženou faktúrou. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám zašleme na požiadanie.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Formulár vyplňte a nezabudnite uviesť aj číslo účtu, zásielku nám odošlite na našu adresu naspäť na Vaše náklady. Uhradenú sumu Vám budeme bez zdržania – do 2-3 dní, zo zákona do 14 dní od odoslania zásielky naspäť ku nám na Váš účet. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom je:
– predaj zvukovách záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalilkníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil – predaj hygienických potrieb a výrobkov osobnej hygieny (holiace a depilačné strojčeky, zubné kefky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
– tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (u nás prípad asistovaného nákupu na vyžiadanie mimo katalóg)


Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, bežne do 2-3 dní najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Odošlite nám tovar späť na adresu, ktorú najdete v sekcii kontakt. Najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Znášate aj náklady za vrátenie tovaru ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Záručná doba + Vybavovanie reklamácií

Zaväzujeme sa Vám uplatniť na všetok nový predávaný tovar 2 ročnú záruku a na bazárové výroby 1 ročnú záruku. Reklamácie vybavujeme na našej kontaktnej adrese. Nezodpovedáme za škody spôsobené chybnou manipuláciou s nosičmi – napr. poškriabaný nosič, slnkom poškodené CD. Každú reklamáciu konzultujeme s distribútorom a budeme Vás informovať o vyriešení reklamácie najneskôr do 30 dní. Po nahlásení reklamácie obdržite od nás jej potvrdenie a po ukončení Reklamačný protokol.


Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby (poštové údaje sú odovzdané iba Slovenskej pošte [na adresnom štítku] a nebudú ďalej poskytované iným tretím osobám a ani inak komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov. Viac informácii o ochrane Vášho súkromia..

Ďalšie záväzky predávajúceho

Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. V deň odoslania zákazníkovi emailom doručíme i daňový doklad – faktúru.


Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať pred prevzatím od prepravcu neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad na prepravovanej zásielke tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.